در ایران موسسه های زیادی در زمینه اعزام دانشجو در حال فعالیت هستند که دارای مجوز نیز می باشند .

یکی از این موسسه های اعزام دانشجو در تهران موسسه اعزام دانشجو اندیشه فردا می باشد که توانسته بعد از گذشت پنج سال کارنامه موفقی را از خود به جای بگذارد .

این موسسه ابتدا فقط پذیرش تحصیلی 4 کشور را انجام می داد ولی بعد از یک سال توانست تعداد کشور هایی که تحت حوزه ی خود را افزایش دهد .

برای یافتن سایت این موسسه می توانید کلمه موسسه اعزام دانشجو اندیشه فردا را جتسجو کنید .