تمام شرکت های تجاری به موج قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی می باشند شخص حقوقی فردی است که قانون گذار فرض می کند مانند انسان دارای حقوق و تعهدات است از این رو هر شخص حقوقی دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که قانون برای افراد قائل است
آغاز و پایان شخصیت حقوقی

در تمام کشورها شرکت از موقعی که شخصیت حقوقی پیدا می کند دارای حقوق و تعهدات می شود که در اداره ای که برای ثبت کردن شرکت تجاری ایجاد می شود به ثبت می رسد
مثلاَ ماده 1842 قانون مدنی فرانسه، شرکت را از زمان ثبت در دفتر ثبت تجاری و شرکت ها دارای شخصیت حقوقی تلقی می کند.

در حقوق ایران چنین تاریخ دقیقی برای احراز شخصیت حقوقی توسط شرکت ها پیش بینی نشده و در مورد هر شرکت وضع فرق می کند، ضمن اینکه مطابق حقوق ایران، شرکت ها برای احراز شخصیت حقوقی اصلاَ الزام به ثبت ندارند.

در حقوق ایران چنین تاریخ دقیقی برای احراز شخصیت حقوقی توسط شرکت ها پیش بینی نشده و در مورد هر شرکت وضع فرق می کند، ضمن اینکه مطابق حقوق ایران، شرکت ها برای احراز شخصیت حقوقی اصلاَ الزام به ثبت ندارند.